[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["jqzb39sob2"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">La utilització d'aquest lloc web està sotmesa a les condicions generals següents:</font></font></p><ol style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;\"=\"\"><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">La utilització del web </font></font><a href=\"https://grupovital.es/\" target=\"_self\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">www.grupovital.es</font></font></a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> és gratuït, i sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar dacord amb la Clàusula 11 daquestes Condicions Generals o per les Condicions Generals dÚs que regulin particularment qualsevol dels serveis oferts.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Pel sol ús d'aquest web o de qualsevol dels cercadors, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions generals.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">L'usuari s'obliga a no utilitzar aquest web ni els serveis oferts per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d'acord amb aquestes condicions generals. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial ia no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no amagar de cap manera l'origen del missatge.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">GRUP VITAL, actua exclusivament com a prestador d'un servei de comunicació, i no es fa responsable dels continguts, i el propietari dels immobles és l'únic responsable de la veracitat i la licitud d'aquests.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del web </font></font><a href=\"https://grupovital.es/\" target=\"_self\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">www.grupovital.es</font></font></a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> i dels serveis d'oferts en aquest web, establerts per la nostra empresa a cada moment.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">GRUP VITAL. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">no serà responsable de les fallades que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l'esborrament, la transmissió incompleta o els retards en la remissió, i tampoc no s'ha de comprometre que la xarxa internet estigui operativa en tot moment. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Tampoc no respondrà en cas que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Per a la utilització d'alguns dels serveis del website, els usuaris facilitaran certes dades de caràcter personal a GRUPO VITAL, que els tractarà de forma automatitzada amb la finalitat de proporcionar informació relativa als serveis oferts en aquest web. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">S'han adoptat les mesures de seguretat exigides legalment per a la protecció de les dades personals subministrades per l'usuari. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">No obstant això, GRUP VITAL no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o la inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">GRUP VITAL no controla la utilització que els usuaris fan d'aquesta web, ni garanteix que ho facin de manera conforme a les presents Condicions Generals.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">GRUP VITAL no garanteix ni pot controlar, l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del web </font></font><a href=\"https://grupovital.es/\" target=\"_self\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">www.grupovital.es</font></font></a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> que puguin produir alteracions al sistema informàtic o als documents i fitxers electrònics emmagatzemats al sistema informàtic. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Els dispositius denllaç que el web posa a disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar-los la cerca dinformació relacionada amb lactivitat de lempresa, disponible a Internet.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">GRUP VITAL es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis oferts al web site bastant per comunicar-ho a la pantalla d'accés al servei amb un preavís de SET (7) dies. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i condicions del web, així com els serveis i continguts del web </font></font><a href=\"https://grupovital.es/\" target=\"_self\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">www.grupovital.es</font></font></a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> i les condicions requerides per a la seva utilització.</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">GRUP VITAL podrà, en qualsevol moment, modificar aquestes Condicions Generals o introduir noves condicions d'ús del web </font></font><a href=\"https://grupovital.es/\" target=\"_self\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">www.grupovital.es</font></font></a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> .</font></font></li><li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que se'n puguin derivar als jutjats i tribunals.</font></font></li></ol><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Propietat Intel·lectual</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Les pàgines HTML, PHP, la identitat corporativa, el logotip de l'entitat, així com el disseny gràfic, les fotografies, el programari, els textos i qualsevol informació, que es publiquen al web <a href=\"https://grupovital.es/\" target=\"_self\">www.grupovital.es</a> estan</font></font><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GRUP VITAL, quedant prohibit la reproducció i/o publicació, total o parcial, d'aquesta web, així com el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la transformació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix a GRUP VITAL. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">En aquest sentit, la companyia exercitarà totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.</font></font></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Contacte</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">C/ Toledo núm. 2, Local 2 - 08014 Barcelona </font></font><br><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">93 223 34 17 </font></font><br><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">habitat@grupovital.es</font></font><br></p>","limit":-1,"order":40}]

Termes i condicions

La utilització d'aquest lloc web està sotmesa a les condicions generals següents:

 1. La utilització del web www.grupovital.es és gratuït, i sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar dacord amb la Clàusula 11 daquestes Condicions Generals o per les Condicions Generals dÚs que regulin particularment qualsevol dels serveis oferts.
 2. Pel sol ús d'aquest web o de qualsevol dels cercadors, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions generals.
 3. L'usuari s'obliga a no utilitzar aquest web ni els serveis oferts per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d'acord amb aquestes condicions generals. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial ia no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no amagar de cap manera l'origen del missatge.
 4. GRUP VITAL, actua exclusivament com a prestador d'un servei de comunicació, i no es fa responsable dels continguts, i el propietari dels immobles és l'únic responsable de la veracitat i la licitud d'aquests.
 5. L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del web www.grupovital.es i dels serveis d'oferts en aquest web, establerts per la nostra empresa a cada moment.
 6. GRUP VITAL. no serà responsable de les fallades que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l'esborrament, la transmissió incompleta o els retards en la remissió, i tampoc no s'ha de comprometre que la xarxa internet estigui operativa en tot moment. Tampoc no respondrà en cas que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
 7. Per a la utilització d'alguns dels serveis del website, els usuaris facilitaran certes dades de caràcter personal a GRUPO VITAL, que els tractarà de forma automatitzada amb la finalitat de proporcionar informació relativa als serveis oferts en aquest web. S'han adoptat les mesures de seguretat exigides legalment per a la protecció de les dades personals subministrades per l'usuari. No obstant això, GRUP VITAL no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o la inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.
 8. GRUP VITAL no controla la utilització que els usuaris fan d'aquesta web, ni garanteix que ho facin de manera conforme a les presents Condicions Generals.
 9. GRUP VITAL no garanteix ni pot controlar, l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del web www.grupovital.es que puguin produir alteracions al sistema informàtic o als documents i fitxers electrònics emmagatzemats al sistema informàtic. Els dispositius denllaç que el web posa a disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar-los la cerca dinformació relacionada amb lactivitat de lempresa, disponible a Internet.
 10. GRUP VITAL es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis oferts al web site bastant per comunicar-ho a la pantalla d'accés al servei amb un preavís de SET (7) dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i condicions del web, així com els serveis i continguts del web www.grupovital.es i les condicions requerides per a la seva utilització.
 11. GRUP VITAL podrà, en qualsevol moment, modificar aquestes Condicions Generals o introduir noves condicions d'ús del web www.grupovital.es .
 12. Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que se'n puguin derivar als jutjats i tribunals.

Propietat Intel·lectual

Les pàgines HTML, PHP, la identitat corporativa, el logotip de l'entitat, així com el disseny gràfic, les fotografies, el programari, els textos i qualsevol informació, que es publiquen al web www.grupovital.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GRUP VITAL, quedant prohibit la reproducció i/o publicació, total o parcial, d'aquesta web, així com el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la transformació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix a GRUP VITAL. En aquest sentit, la companyia exercitarà totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Contacte

C/ Toledo núm. 2, Local 2 - 08014 Barcelona
93 223 34 17
habitat@grupovital.es


Cargando datos. Un momento, por favor...